Czym jest AHCC? Właściwości oraz wyniki badan naukowych.

« Powrót

Nazwa naukowa: Active hexose correlated compound (Aktywny związek hemicelulozy)


Nazwa powszechna: AHCC


Zastosowania

Literatura medyczna podaje, że AHCC (Aktywny związek hemicelulozy) używany jest często jako immunomodulator, przynoszący pozytywne wyniki podczas terapii leczenia raka oraz rozmaitych infekcji. Jednakże niewiele źródeł potwierdza możliwość stosowania AHCC w każdym przypadku.


Przeciwwskazania

Unikać stosowania w przypadku nadwrażliwości na jakikolwiek ze składników AHCC, bądź na grzyby podstawkowe (Basidiomycota).


Toksykologia

W I fazie testów udokumentowano, że 9 gramów AHCC dziennie spowodowało minimalne skutki uboczne i było dobrze tolerowane przez większość pacjentów. AHCC jest ekstraktem pozyskiwanym z grzybni kilku gatunków grzybów podstawkowych (Basidiomycota), wliczając w to grzyby shitake (Lentinula edodes), po uprzednim wyhodowaniu ich na płynnej pożywce. [1] [2]


Historia

AHCC zostało opracowane w 1987 roku na Uniwersytecie w Tokio na Wydziale Nauk Farmaceutycznych, z intencją stworzenia naturalnego produktu, znajdującego zastosowanie w regulowaniu wysokiego ciśnienia krwi. Obecnie AHCC znane jest z właściwości stymulujących w zakresie ochrony organizmu przed wirusami, nowotworami oraz infekcjami. [1] [2]


Badania nad AHCC są prowadzone w Stanach Zjednoczonych, Chinach, Korei, Japonii oraz Tajlandii. AHCC jest używane jako suplement diety przez pacjentów z nowotworami, AIDS, wirusowym zapaleniem wątroby typu C, nadciśnieniem oraz chorobami autoimmunologicznymi. Istnieją niepotwierdzone tezy, że AHCC może być zastosowane w leczeniu ran, wrzodów żołądka, chorób dziąseł, syndromu zmęczenia, pasożytów oraz stwardnienia rozsianego.[1] [3]


Skład chemiczny

AHCC zawiera polisacharydy, aminokwasy, lipidy oraz minerały [1] [2] [4]. Jest pozyskiwane w trakcie opatentowanego procesu obejmującego uprawę, rozkład enzymatyczny, sterylizację, koncentrację oraz liofilizację [1]. Oligosacharydy stanowią prawie 74% całej zawartości AHCC, a około 20% tych sacharydów to częściowo acetylowane alfa-1,4 glukany o średniej masie cząsteczkowej 5,000 daltonów [3] [5]. Biologiczne właściwości AHCC związane są z acetylowanymi formami oligosacharydów o niskiej masie cząsteczkowej [2] [3] [5].


Nowotwory

Uważa się, że AHCC moduluje wykrywanie przez układ immunologiczny komórek nowotworowych, poprzez regulowanie wrodzonych oraz nabytych odpowiedzi układu immunologicznego. Związek ten może działać jako biologiczny modyfikator odpowiedzi poprzez podwyższanie aktywności komórek NKT, interleukiny-12 oraz proliferację komórek śledziony i produkcję cytokin [6].


Dane in vitro oraz badania na zwierzętach

Badania in vitropokazały jak kombinacja AHCC i UFT (tegafur/uracil) zwiększyła aktywność komórek NKT u szczurów z nowotworami, podczas gdy sama kuracja UFT zmniejszała aktywność komórek NKT. Ponadto, kombinacja ta zwiększyła produkcję tlenku azotu oraz cytotoksyczność makrofagów otrzewnowych. Oddziaływania te, razem z AHCC, przywróciły ekspresję stłumionego mRNA interleukiny-1 oraz czynnika martwicy nowotworów (TNF)-alfa, wywołanego przez chemioterapię oraz pomogły zredukować przeżuty raka piersi u szczurów [7].


AHCC częściowo stłumiło podział DNA podczas apoptozy grasicy u szczurów, wywołanej przez deksametazon. AHCC może więc działać jako antyoksydant powstrzymujący apoptozę grasicy oraz czynnik stymulujący wydzielanie melatoniny, która ochrania tymocyty. [8] Podawanie AHCC zwiększyło poziom interleukiny-12 w surowicy u myszy H-2b oraz było efektywne u myszy z dominacją genu Th-1. Interleukina-12 jest uznawana za krytycznie ważną cytokinę w odpowiedzi immunologicznej układu odpornościowego oraz podczas terapii nowotworowych [9]


AHCC może wspomóc ochronę przed niepożądanymi efektami, wywoływanymi przez leki antynowotworowe. Związek ten ochronił myszy leczone z użyciem arabinozydu cytozyny przed łysieniem. Natomiast u myszy leczonych merkaptopuryną i metotreksatem, znacznie zmniejszyły się zniszczenia wątroby, podczas jego jednoczesnego podawania z AHCC w dawce 1g/kg. [10]


U myszy aktywność antynowotworowa, wywołana cisplatyną podczas jednoczesnego podawania AHCC, została jeszcze bardziej zwiększona. AHCC poprawiło supresję szpiku kostnego wywołaną cisplatyną, natomiast badanie histopatologiczne nerek pokazało, że suplementacja AHCC działa ochronnie na ten narząd [11].


Dane kliniczne

U pacjentów z nowotworami złośliwymi, AHCC może podnieść poziom krążącego TNF, interferonu gamma oraz interleukin 1B [8]. Dwutygodniowe badania wykazały, że dawki 3g i 6g AHCC dziennie, podniosły aktywność komórek NKT u trzech pacjentów z różnymi typami zaawansowanego raka: prążkowanego, szpiczaka mnogiego oraz raka piersi [12]. Zdolność wiązania komórek NKT z komórkami nowotworowymi została zwiększona dwukrotnie u 17 pacjentów z różnymi nowotworami w zaawansowanym stadium, po doustnym podawaniu 3 gramów AHCC dziennie przez 2 do 6 miesięcy [13]. Podobne dwutygodniowe badanie, udokumentowało spadek antygenów towarzyszących nowotworom u 8 z 11 pacjentów leczonych AHCC. Mechanizm ten został powiązany ze zwiększoną aktywnością komórek NKT, poprzez zwiększenie ich ziarnistości oraz ich zdolności do wiązania z komórkami nowotworowymi [14]. W porównaniu ze stanem początkowym, aktywność interleukin-12, interferonu gamma oraz komórek NKT wróciła do normalnych poziomów u 38 pacjentów z guzami litymi po kuracji przy użyciu AHCC [15].


AHCC może poprawić rokowania u pacjentów poddających się pooperacyjnemu leczeniu zaawansowanego raka wątroby, poprzez zmniejszenie jego nawrotów oraz śmiertelności z powodu kondycji wątroby bądź jej marskości [16] [17].


Po terapii z użyciem AHCC poprawie uległa odpowiedź serologiczna u 66-letniego pacjenta z odpornym na kastrację rakiem prostaty [18].


Jedno z badań przeprowadzone na 12. pacjentach z różnymi nowotworami pokazało, że AHCC może być stosowane w zapobieżeniu zahamowania funkcji szpiku kostnego spowodowanego chemioterapią [19].


Infekcje

Dane in vitro oraz badania na zwierzętach

Doustne podawanie AHCC pozbawionym żywności i zainfekowanym pałeczkami zapalenia płuc (Klebsiella pneumoniae) myszom, poprawiło klirens bakterii, a w rezultacie zmniejszyło to jego obciążenie bakteriami. AHCC, poprawiło również wczesną odpowiedź immunologiczną poprzez podniesienie poziomu prozapalnych cytokin (interleukin-12, TNF-alpha, oraz interleukin-6) oraz chemokin (MCP-1), które poprawiają klirens oraz redukcję wielu patogenów [5]. AHCC zmniejszyło śmiertelność u myszy, zwiększyło czas po którym umierały myszy oraz zwiększyło klirens pałeczek zapalenia płuc (Klebsiella pneumoniae) [20] [21]. Podobne badanie przeprowadzone na myszach pokazało, że AHCC przywróciło odporność po przebytej traumie, infekcji oraz pozbawieniu żywności [22].


AHCC zwiększyło przeżycie oraz poprawiło aktywność komórek NKT w płucach i śledzionie oraz szybko usunęło pierwotne zakażenie płuc lub wirus z płuc zainfekowanych myszy [3]. W przypadku ostrego zapalenia płuc, związek ten działa w sposób zależny od dawki [23].


AHCC może być użyteczne jako profilaktyczny lek, wykorzystywany w radzeniu sobie z pacjentami z zakażeniami oportunistycznymi. Czas przeżycia myszy z leukopenią wywołaną cyklofosfamidem został przedłużony po doustnym lub dootrzewnym podawaniu AHCC w ilości 1,000 lub 50 mg/kg/dzień przed infekcją Candią albicans. W nerkach zainfekowanych myszy spadła ilość żywych komórek C. albicans.


Doustne podawanie AHCC chroniło myszy przed śmiertelną infekcją Pseudomonas aeruginosa, a podawanie dootrzewne uchroniło myszy przed infekcją Gronkowaca złocistego (Staphylococcus aureus), odpornego na metycylinę [24 [25].


AHCC podawane myszom w starszym wieku z zapaleniem mózgu Wschodniego Nilu, stłumiło poziomu wiremi, lecz nie zmniejszyło śmiertelności [26].


Dane kliniczne

Pomimo, że brakuje szczegółów, testy wykonane w Bangkoku pokazały, że pacjenci z HIV leczeni przy pomocy AHCC posiadali zwiększoną ilość komórek T, bądź zachowali ich stałą liczbę [27]


Ustanowiono dawkę 3 gramy dziennie na okres 12 miesięcy u 20 mężczyzn chorych na HIV. Udokumentowano następujące wyniki tych badań [28]: zwiększyła się aktywność komórek NKT w ciągu pierwszego miesiąca, która gwałtownie wzrosła w trzecim miesiącu i konsekwentnie utrzymała się, aż do końca trwania badania; zanotowano wyraźny wzrost bezwzględnej ilości komórek CD+4 u 14 z 20 pacjentów w ciągu pierwszego miesiąca i liczba ta utrzymała się; brak zmian w procentach komórek CD+4; wzrost bezwzględnej ilości komórek CD8 u 12 z 20 pacjentów; brak zmian w proporcjach CD4 do CD8.


Pozostałe właściwości farmakologiczne

Antyoksydant

AHCC złagodziło silne działanie oksydacyjne nitrylotrioctanu żelazowego u szczurów [29] [30]


Cukrzyca

AHCC zapobiegło zniszczeniom komórek spowodowanym przez streptozotocyny u szczurów i ochroniły komórki beta przed degeneracją [31].


Choroby zapalne jelit

Działanie przeciwzapalne AHCC u szczurów było porównywalne do sulfazyny w ilości 200 mg/kg. AHCC podane szczurom zmniejszyło stany zapalne okrężnicy, poprawiło masę ciała, poprawiło spożycie żywności, rozszerzenie martwicy, wagę okrężnicy, stosunek masy do długości okrężnicy, wydzielanie prozapalnych cytokin, chemokin (IL-1b, antagonisty receptora IL-1, TNF oraz chemocytu chemoatraktantowego białka-1), a także polepszyło barierę ochronną śluzówki (mucyny 2 do 4 oraz trefoil factor 3(eng.)) Zanotowano również wzrost we florze jelitowej ilości bakterii aerobowych, bakterii kwasu mlekowego oraz bifidobakterii u szczurów leczonych AHCC, co wskazuje na jego potencjalne użycie jako prebiotyku [32].


Zaburzenia czynności wątroby

Nadmierne wytwarzanie tlenku azotu może być związane z uszkodzeniami wątroby. AHCC może zmniejszać indukowalną syntazę tlenku azotu (inaczej iNOS), poprzez redukcję stabilizacji mRNA, zamiast zmniejszania jego syntezy [33] [34]


Dawkowanie

AHCC jest dostępne głównie w postaci kapsułek. Producent zaleca spożywanie dwóch 500 mg kapsułek trzy razy dziennie na pusty żołądek. Jedno z badań pokazało, że spożywanie 3 gramów AHCC dziennie przez 4 tygodnie, doprowadziło do wzrostu odporności wrodzonej [35]


Ciąża oraz okres laktacji

Brak informacji odnośnie bezpieczeństwa stosowania oraz skuteczności podczas ciąży oraz w okresie laktacji.


Interakcje

W jednym z badań udokumentowano, że AHCC nie powstrzymuje aktywności CYP450. Jednakże, AHCC to podłoże oraz induktor CYP450 2D6. Opierając się na tych badaniach, AHCC może potencjalnie reagować pomiędzy lekami metabolizowanymi przy użyciu CYP450 2D6 (np. doksorubicyna, ondansetron) [36] Niekorzystne reakcje pomiędzy lekami, mogą nastąpić u pacjentów przyjmujących leki psychiatryczne z następujących klas leków: trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny lub leki przeciwpsychotyczne.

Należy również monitorować pacjentów przyjmujących leki przeciwbólowe (np Tramadol) oraz leki regulujące ciśnienie krwi, w tym beta-blokery, w celu wystąpienia potencjalnych reakcji nieporządanych.


Działania niepożądane

Na przestrzeni czasu, AHCC solidnie ugruntowało swój profil jako bezpieczny. W pierwszej fazie testów zgłaszano łagodne dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego, wliczając w to mdłości, biegunkę i wymioty. Niektórzy pacjenci zgłaszali bóle głowy, zmęczenie oraz skurcze stóp w trakcie spożywania płynnej formy AHCC [37].


Toksykologia

Unikać stosowania w przypadku nadwrażliwości na jakikolwiek ze składników AHCC, bądź na grzyby podstawkowe (Basidiomycota). W pierwszej fazie testów zgłoszono, że spożywanie AHCC w ilości 9 gramów dziennie przez 14 dni, kończyło się minimalnymi działaniami niepożądanymi i było dobrze tolerowane przez większość pacjentów [37]. Medialną dawką śmiertelną AHCC było 8490 mg / kg u samców szczurów i 9849 mg / kg u samic szczurów. Minimalna dawka śmiertelna przy dootrzewnym podawaniu AHCC była niższa u samców niż u samic szczurów, i wynosiła 7,430 mg / kg do 8,340 mg / kg [11]


Bibliografia

1. Kenner D. The Japanese Medicinal Mushroom Immune Enhancer: AHCC . Pleasant Grove, UT: Woodland Publishing; 2001.

2. Kidd PM. The use of mushroom glucans and proteoglycans in cancer treatment. Altern Med Rev . 2000;5(1):4-27.

3. Pescatore F, Ritz B. AHCC: a powerful aid in fighting viruses and infections. Total Health Magazine . 2008;30(2):30-31.

4. Ritz BW, Nogusa S, Ackerman EA, Gardner EM. Supplementation with active hexose correlated compound increases the innate immune response of young mice to primary influenza infection. J Nutr . 2006;136(11):2868-2873.

5. Aviles H, O'Donnell P, Orshal J, Fujii H, Sun B, Sonnenfeld G. Active hexose correlated compound activates immune function to decrease bacterial load in a murine model of intramuscular infection. Am J Surg . 2008;195(4):537-545.

6. Gao Y, Zhang D, Sun B, Fujii H, Kosuna K, Yin Z. Active hexose correlated compound enhances tumor surveillance through regulating both innate and adaptive immune responses. Cancer Immunol Immunother . 2006;55(10):1258-1266.

7. Matsushita K, Kuramitsu Y, Ohiro Y, et al. Combination therapy of active hexose correlated compound plus UFT significantly reduces the metastasis of rat mammary adenocarcinoma. Anticancer Drugs . 1998;9(4):343-350.

8. Burikhanov RB, Wakame K, Igarashi Y, Wang S, Matsuzaki S. Suppressive effect of active hexose correlated compound (AHCC) on thymic apoptosis induced by dexamethasone in the rat. Endocr Regul . 2000;34(4):181-188.

9. Yagita A, Maruyama S, Wakasugi S, Sukegawa Y. H-2 haplotype-dependent serum IL-12 production in tumor-bearing mice treated with various mycelial extracts. In Vivo . 2002;16(1):49-54.

10. Sun B, Mukoda T, Kosuna K, Okada F. Reduction of side effects of anticancer drugs by active hexose correlated compound (AHCC) [abstract 92563]. Proc Am Assoc Cancer Res . 1999;40.

11. Hirose A, Sato E, Fujii H, Sun B, Nishioka H, Aruoma OI. The influence of active hexose correlated compound (AHCC) on cisplatin-evoked chemotherapeutic and side effects in tumor-bearing mice. Toxicol Appl Pharmacol . 2007;222(2):152-158.

12. Ghoneum M, Paul P, Ninomiya Y, Ghonaim M, Gill G. Enhancement of NK cell activity in cancer patients by active hemicellulose compound (AHCC). Paper presented at: Adjuvant Nutrition in Cancer Treatment Symposium; November 6-7, 1992; Tulsa, OK.

13. Ghoneum M. NK-Immunomodulation by active hemicellulose compound (AHCC) in 17 cancer patients. Paper presented at: 2nd Meeting of the Society for Natural Immunity; May 1994; Taormina, Italy.

14. Ghoneum M, Wimbley M, Salem F, Mcklain A, Attallah N, Gill G. Immunomodulatory and anticancer effects of active hemicelluloses compound (AHCC). Int J Immunotherapy . 1995;X1(1):23-28.

15. Katsuaki U, Kosuna K, Sun B, et al. Active hexose correlated compound (AHCC) improves immunological parameters and performance status of patients with solid tumors. Biotherapy . 2000;14(3):303-309.

16. Matsui Y, Uhara J, Satoi S, et al. Improved prognosis of postoperative hepatocellular carcinoma patients when treated with functional foods: a prospective cohort study. J Hepatol . 2002;37(1):78-86.

17. Cowawintaweewat S, Manoromana S, Sriplung H, et al. Prognostic improvement of patients with advanced liver cancer after active hexose correlated compound (AHCC) treatment. Asian Pac J Allergy Immunol . 2006;24(1):33-45.

18. Turner J, Chaudhary U. Dramatic prostate-specific antigen response with activated hemicellulose compound in metastatic castration-resistant prostate cancer. Anticancer Drugs . 2009;20(3):215-216.

19. Won JS. The hematoimmunologic effect of AHCC for Korean patients with various cancers. Biotherapy . 2002;16(6):560-564.

20. Aviles H, Belay T, Fountain K, Vance M, Sun B, Sonnenfeld G. Active hexose correlated compound enhances resistance to Klebsiella pneumoniae infection in mice in the hindlimb-unloading model of spaceflight conditions. J Appl Physiol . 2003;95(2):491-496.

21. Aviles H, Belay T, Vance M, Sun B, Sonnenfeld G. Active hexose correlated compound enhances the immune function of mice in the hindlimb-unloading model of spaceflight conditions. J Appl Physiol . 2004;97(4):1437-1444.

22. Aviles H, O'Donnell P, Sun B, Sonnenfeld G. Active hexose correlated compound (AHCC) enhances resistance to infection in a mouse model of surgical wound infection. Surg Infect (Larchmt) . 2006;7(6):527-535.

23. Nogusa S, Gerbino J, Ritz BW. Low-dose supplementation with active hexose correlated compound improves the immune response to acute influenza infection in C57BL/6 mice. Nutr Res . 2009;29(2):139-143.

24. Ishibashi H, Ikeda T, Tansho S, et al. Prophylactic efficacy of a basidiomycetes preparation AHCC against lethal opportunistic infections in mice [in Japanese]. Yakugaku Zasshi . 2000;120(8):715-719.

25. Ikeda T, Ishibashi H, Fujisaki R, et al. Prophylactic efficacy of a basidiomycetes preparation AHCC against lethal Candida albicans infection in experimental granulocytopenic mice. Nippon Ishinkin Gakkai Zasshi . 2003;44(2):127-131.

26. Wang S, Welte T, Fang H, et al. Oral administration of active hexose correlated compound enhances host resistance to West Nile encephalitis in mice. J Nutr . 2009;139(3):598-602.

27. Kenner D. Treatment for immune dysfunction from post-traumatic stress disorder and chronic disease with AHCC. Townsend Letter for Doctors & Patients . 2001;221:68-72.

28. Ghoneum M, Priestly J; International Conference on AIDS. AHCC immunotherapy in AIDS patients. Int Conf AIDS . 1994;10(1):215.

29. Wang S, Ichimura K, Wakame K. Preventive effects of active hexose correlated compound (AHCC) on oxidative stress induced by ferric nitrilotriacetate in the rat. Dokkyo Journal of Medical Sciences . 2001;28(2-3):745-752.

30. Ye SF, Wakame K, Ichimura K, Matsuzaki S. Amelioration by active hexose correlated compound of endocrine disturbances induced by oxidative stress in the rat. Endocr Regul . 2004;38(1):7-13.

31. Wakame K. Protective effects of active hexose correlated compound (AHCC) on the onset of diabetes induced by streptozotocin in the rat. Biomed Res . 1999;20(3):145-152.

32. Daddaoua A, Martínez-Plata E, López-Posadas R, et al. Active hexose correlated compound acts as a prebiotic and is antiinflammatory in rats with hapten-induced colitis. J Nutr . 2007;137(5):1222-1228.

33. Matsui K, Kawaguchi Y, Ozaki T, et al. Effect of active hexose correlated compound on the production of nitric oxide in hepatocytes. JPEN J Parenter Enteral Nutr . 2007;31(5):373-380; discussion 380-381.

34. Matsui K, Ozaki T, Matsumiya M, et al. Active hexose-correlated compound (AHCC) inhibits the induction of iNOS gene expression in proinflammatory cytokine-stimulated hepatocytes. Nitric Oxide . 2008;19:S37.

35. Terakawa N, Matsui Y, Satoi S, et al. Immunological effect of active hexose correlated compound (AHCC) in healthy volunteers: a double-blind, placebo-controlled trial. Nutr Cancer . 2008;60(5):643-651.

36. Mach CM, Fugii H, Wakame K, Smith J. Evaluation of active hexose correlated compound hepatic metabolism and potential for drug interactions with chemotherapy agents. Soc Integr Oncol . 2008;6(3):105-109.

37. Spierings EL, Fujii H, Sun B, Walshe T. A Phase I study of the safety of the nutritional supplement, active hexose correlated compound, AHCC, in healthy volunteers. J Nutr Sci Vitaminol (Tokyo) . 2007;53(6):536-539.

Copyright © 2009 Wolters Kluwer Health


Oryginalny tekst w języku angielskim można znaleźć na stronie: http://www.drugs.com/npp/ahcc.html

Strona Alfabet Zdrowia.com.pl nie rości sobie praw autorskich do powyższego tekstu, a jedynie przetłumaczył go na język polski.


Zapraszamy także do zapoznania się z naszą ofertą altrient c oraz naturalnej witaminy c

Obsługujemy płatności

logotypki_29.jpg
logotypki_30.jpg
logotypki_31.jpg
logotypki_32.jpg
logotypki_33.jpg
logotypki_34.jpg
logotypki_35.jpg
logotypki_36.jpg
logotypki_37.jpg
logotypki_38.jpg
logotypki_39.jpg
logotypki_41.jpg
logotypki_42.jpg

newsletter

Zapraszamy do zapisania się do naszego newslettera